Password หรือ รหัสผ่าน Password หรือ รหัสผ่าน เป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกันในยุคที่ข้อมูลสำคัญต่างๆถูกเก็บอยู่บนคลาวด์ในอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นรหัสผ่านสำหรับใช้งานอีเมล, Online Banking, ร้านค้าออนไลน์ หรือระบบสมาชิกต่างๆ จนบางครั้ง หลายคนอาจคิดว่าการตั้งรหัสผ่านเป็นเรื่องปกติที่จะตั้งอย่างไรก็ได้ให้ใช้งานได้สะดวกที่สุด